© 2018 Silvia Studerus

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotoserie Umbria

analoges Kleinformat farb, s/w
2009